Privacybeleid

Theater VREAK vzw is een Belgische non-profit producent van theaterstukken, muziektheater en musicals.
Daarnaast organiseert de vereniging ook randactiviteiten in functie van deze producties of ter verrijking van de vereniging.

1. INLEIDING

Theater VREAK vzw hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens en dat uw privacy wordt gerespecteerd. In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over welke gegevens we verzamelen en hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.

2. DE GROEP

Deze PRIVACY POLICY is van toepassing op alle platformen en communicatiekanalen, onderdeel uitmakend van of beheerd door Theater VREAK vzw, met maatschappelijke zetel te Draakplaats 1 , 2018 Antwerpen met ondernemingsnummer 830.915.658 bestaande uit:

 • Theater VREAK vzw
 • Website
 • Facebook
 • YouTube
 • Instagram

Daarnaast beheert Theater VREAK vzw verschillende tijdelijke websites en tijdelijke social media accounts ter ondersteuning van onze projecten waarop deze PRIVACY POLICY eveneens van toepassing is.

3. DOEL VAN DEZE PRIVACY POLICY

Theater VREAK vzw houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze PRIVACY POLICY;
 • De verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Theater VREAK vzw zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacy verklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen, kan dit via onderstaande contactgegevens:

Theater VREAK vzw
Draakplaats 1
2018 Antwerpen
holebitheatervreak@gmail.com

U vindt de up-to-date contactinformatie ook steeds terug op www.vreak.be.

4. VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS

Wij verzamelen en verwerken uw gegevens door Theater VREAK vzw ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden:

 • Om zowel passief als actief te kunnen deelnemen aan de activiteiten, de dienstverlening of de algemene werking van Theater VREAK vzw;
 • Om te kunnen deelnemen aan een actie of wedstrijd ingericht door Theater VREAK vzw of om uw vragen hierover te kunnen beantwoorden.
 • Voor doelen die expliciet worden vermeld bij verstrekking van gegevens of doelen die inherent zijn aan de werking van Theater VREAK vzw;
 • Het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen;
 • Het bekomen van subsidiëring door de overheid of andere partijen;
 • Klanten- en facturatiebeheer en alle gerelateerde diensten verbonden aan de dienstverlening door Theater VREAK vzw;
 • Beheer van (ticket-) bestellingen van klanten en beheer van de eventuele retours en verbonden terugbetalingen;
 • Faciliteren van alle communicatie tussen u en Theater VREAK vzw;
 • Monitoring en optimalisering van de gebruikservaring;
 • Personalisatie van reclame voor projecten en diensten van Theater VREAK vzw.

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen, verwerken en opslagen:

 • Naam, voornaam, adres, telefoon- of GSM nummer, e-mailadres;
 • Geslacht, geboortedatum;
 • Rekeningnummer, BTW-nummer;
 • Lidmaatschap/functie, confectiemaat;
 • Beeldopname (foto’s/films), geluidsopname

We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen.
Door het akkoord gaan met deze PRIVACY POLICY geeft u uw toestemming om bovenstaande verwerkingsactiviteiten te laten uitvoeren door Theater VREAK vzw.

5. VERSTREKKING AAN DERDEN

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • Het verzorgen van de internet omgeving (webhosting)
 • Het verzorgen van ticketverkoop
 • Het verzorgen (en verspreiden) van nieuwsbrieven en uitnodigingen;
 • Het verzorgen van verzekeringen, verstrekt door zowel private ondernemingen, koepelorganisaties als overheden.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkingsovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Wanneer u met een kredietkaart of vergelijkbaar systeem betaalt, geven we uw kaartgegevens door aan onze bank en/of payment support providers ter autorisatie van de transactie. In geval van een vermoeden van fraude, misdrijf of misbruik kunnen wij persoonsgegevens aan de bevoegde autoriteiten overhandigen.

6. MINDERJARIGEN

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger. Indien deze persoon de leeftijd van 16 jaar overschrijdt blijft de reeds gegeven toestemming van kracht.

7. BEWAARTERMIJN

Theater VREAK vzw bewaart uw gegevens zo lang als redelijkerwijze nodig in het kader van onze (commerciële) relatie met u, met een maximum van 99 jaar na laatste gebruik. Wij bewaren uw e-mails met schriftelijke vragen zolang als nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

8. BEVEILIGING VAN GEGEVENS

De beveiliging, integriteit en vertrouwelijkheid van persoonsgebonden gegevens zijn uitermate belangrijk voor ons. We implementeren naar beste vermogen adequate beveiligingsmaatregelen die volgens de stand van de techniek zijn ontworpen om die gegevens te beschermen tegen onbevoegde toegang, bekendmaking, gebruik en wijzigingen.

Zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

 • Alle personen die namens Theater VREAK vzw van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • Wij maken beveiligde back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

9. JUISTHEID VAN DE GEGEVENS

Theater VREAK vzw is er van op de hoogte dat:

 • De gegevens juist moeten zijn en zo nodig worden bijgewerkt;
 • Alle redelijke maatregelen moeten worden genomen om onnauwkeurige of onvolledige gegevens die – uitgaande van de doeleinden waarvoor zij worden verkregen of waarvoor zij verder worden verwerkt – uit te wissen of te verbeteren.

10. IS THEATER VREAK VZW VERANTWOORDELIJK VOOR ANDERE WEBSITES OF SOCIAL MEDIA?

Onze websites bevatten links naar sites en social media van derden. Theater VREAK vzw heeft geen enkele controle op deze media en is niet verantwoordelijk voor hun inhoud, hun werking en hun praktijken, ook niet op het vlak van hun privacybeleid. Wanneer andere websites of social media een link bevatten naar de website van Theater VREAK vzw, dan betekent dit niet dat we deze media aanbevelen, akkoord gaan met hun privacybeleid of dat we de meningen die daar geuit worden bijtreden. Theater VREAK vzw kan niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met persoonsgegevens omgaan. Wij raden je aan steeds de PRIVACY POLICY van deze websites en applicaties te lezen alvorens ervan gebruik te maken.

11. UW RECHTEN

U heeft recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben. In punt 3 van deze PRIVACY POLICY staat hoe je contact met ons kan opnemen. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Echter om zowel passief als actief te kunnen deelnemen aan wedstrijden, activiteiten, de dienstverlening of de algemene werking van Theater VREAK vzw hebben wij uw gegevens nodig. Indien u dus dit recht op bezwaar uitoefent met betrekking tot onze mogelijke communicatie, zullen we u bijgevolg geen toegang kunnen verlenen tot een of meerdere diensten waarvoor toegang tot uw gegevens vereist zijn. Daarnaast heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

12. WIJZIGINGEN PRIVACY POLICY

Theater VREAK vzw kan zijn PRIVACY POLICY wijzigen. Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website of onze social media. Als u niet akkoord gaat met een wijziging in deze PRIVACY POLICY, vragen we u onze activiteiten, diensten, algemene werking, platformen en communicatiekanalen niet langer te gebruiken.

Oudere versies van ons privacy statement zullen in ons archief worden opgeslagen. Stuur ons een e-mail als u deze wilt raadplegen.

13. KLACHTEN

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen.
U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie, de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming in België.

14. RECHTSGELDIGHEID

Deze PRIVACY POLICY is onderworpen aan en is opgesteld in overeenkomst met de Belgische wetten en de algemene regeling voor gegevensbescherming (General Data Protection Regulation) binnen de EU-voorschriften die in voege is vanaf 25 mei 2018. In geval van geschillen over de interpretatie of uitvoering van deze PRIVACY POLICY zijn enkel de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen bevoegd.

Deze PRIVACY POLICY werd goedgekeurd door de Raad van bestuur en bekrachtigd door de effectieve leden van Theater VREAK vzw op de algemene vergadering van 2 juni 2018.